سفارش شما بعد از ثبت شدن وارد مرحله آماده سازی می شود و براساس سلیقه و درخواست شما محصول تمیز و برش زده می شود و در ظروف یکبار مصرف درب دار بسته بندی می شود. (نوع برش و بسته بندی را میتوانید در سایت انتخاب کنید که آیا تمایل دارید برش زده شود یا خیر)