نشانی جدید فروشگاه بیفتک

یزد، خیابان مهدی، بلوار موسی بن جعفر، گوشت و پروتئین حسینی

تلفن سفارش: 03538333344