دنده گوسفندی (آبگوشتی)

دنده گوسفندی (آبگوشتی)
140,000 تومان