دنده گوسفندی (آبگوشتی)

دنده گوسفندی (آبگوشتی)
345,000 تومان