دنده گوسفندی (آبگوشتی)

دنده گوسفندی (آبگوشتی)
120,000 تومان