بال و بازو کبابی زعفرانی

بال  و بازو کبابی زعفرانی
72,000 تومان